Monthly Archives Marzec 2018

Polecenie SETLOCAL

Użyte w skrypcie polecenie SETLOCAL rozpoczyna lokalny zasięg modyfikacji zmiennych środowiskowych. Wszystkie zmiany w środowisku, dokonane po wykonaniu polecenia SETLOCAL, są lokalne dla skryptu.

Wykonanie polecenia ENDLOCAL przywraca środowisko do stanu, w którym znajdowało się w momencie ostatnio wydanego polecenia SETLOCAL. Zmodyfikowanym zmiennym przywraca się wartość sprzed wykonania polecenia SETLOCAL, a utworzone po tym poleceniu zmienne zostaną usunięte.

Czytaj Dalej

Polecenie SC

Polecenie SC kontroluje usługi i sterowniki Windows NT. Należy zdawać sobie sprawę, że niepoprawne użycie niektórych poleceń SC może uniemożliwić start systemu.

Polecenia SC(1) do SC(5) wysyłają do zarządcy usług zapytania, dotyczące różnych informacji na temat usług. Nie dokonują one żadnych zmian w usługach ani sterownikach. Polecenia SC(6), SC(7) i SC(8) tworzą, usuwają albo konfigurują usługi. Polecenia SC(9) do SC(14) sterują pracą zainstalowanych usług. Każde polecenie współpracuje z zarządcą usług (SCM, Service Control Manager) na określonym komputerze, lub (domyślnie) na komputerze lokalnym.

Czytaj Dalej

Polecenie FINDSTR

Polecenie FINDSTR poszukuje w pliku tekstowym (lub większej ich liczbie) linii, zawierających jeden z określonych łańcuchów. Zwykle FINDSTR wyświetla pasującą linię. FINDSTR(1), FINDSTR(3) i FII\IDSTR(5) służą do sprawdzania plików określonych przez nazwę-pliku, w której można stosować wzorce. Opcja /S przeszukuje także pliki znajdujące się w podkatalogach.

Czytaj Dalej

Interpreter poleceń MS-DOS

Pracujący interpreter poleceń MS-DOS nie powinien być zamykany przez kliknięcie odpowiedniego przycisku w jego oknie. Należy najpierw zakończyć pracę interpretera przy pomocy polecenia EXIT.

Interpreter poleceń MS-DOS nie udostępnia takich samych możliwości edycji wiersza poleceń, jak interpreter Windows NT (CMD.EXE), jednakże po naciśnięciu klawisza Enter, cały wiersz poleceń jest przekazywany do wykonania przez interpreter Windows NT. Dlatego interpreter MS-DOS dziedziczy wiele cech interpretera Windows NT, w tym większość rozszerzeń składni i możliwość uruchamiania 16- i 32-bitowych aplikacji.

Czytaj Dalej

Operatory

Operatory z góry listy są szacowane przed operatorami znajdującymi się niżej. Oznacza to, że wyrażenie 1+2*3 jest interpretowane jako 1 +(2*3) i daje w wyniku 7. Można użyć nawiasów, aby zmienić kolejność obliczeń.

Operator % jest operatorem modulo. Wyrażenie A % B daje w wyniku całkowitą resztę z dzielenia A przez B. Operatory » i« przeprowadzają operację logicznego przesunięcia bitów. Wyrażenie X « N przesuwa wszystkie bity w X o N bitów w lewo, dodając N zerowych bitów z prawej strony X. Np. 12 « 1 daje 24. Wyrażenie X » N przesuwa wszystkie bity w X o N bitów w prawo, usuwają N

Czytaj Dalej

Polecenie ASSOCIATE

Polecenie ASSOCIATE wyświetla i zmienia skojarzenia pomiędzy rozszerzeniami plików i aplikacjami. ASSOCIATE w jednym kroku wykonuje funkcje poleceń FTYPE i ASSOC.

ASS0CIATE(1) służy do wyświetlenia skojarzenia dla określonego rozszerzenia pliku. ASS0CIATE(2) służy do usunięcia istniejącego rozszerzenia. Opcja /F powoduje, że skojarzenie zostanie usunięte bez pytania

Czytaj Dalej

Polecenie COMMAND

Polecenie COMMAND uruchamia interpreter poleceń MS-DOS. Windows NT zawiera zgodny z MS-DOS 16-bitowy interpreter poleceń, COMMAND.COM. Interpreter ten może przydać się do wykonywania starszych skryptów MS-DOS, które nie działają poprawnie w domyślnym interpreterze poleceń Windows NT, CMD.EXE.

C0MMAND(1) służy do uruchomienia interpretera poleceń MS-DOS, który będzie oczekiwał na polecenia do wykonania. C0MMAND(2) służy do wykonania pojedynczego polecenia. Po jego wykonaniu interpreter zakończy pracę.

Czytaj Dalej