Monthly Archives Kwiecień 2018

Polecenie NTBACKUP

Polecenie NTBACKUP umożliwia archiwizację na taśmach całych dysków lub drzew katalogów. Program NTBACKUP jest aplikacją środowiska graficznego, ale można nim sterować z wiersza poleceń. Często wykorzystuje się go w skryptach w celu zautomatyzowania operacji regularnego tworzenia kopii zapasowych.

NTBACKUP(1) służy do wysunięcia taśmy z określonego napędu. NTBACKUP(2) inicjuje operację tworzenia kopii zapasowej, z opcjonalną weryfikacją poprawności. Można podać kilka Ścieżek, które powinny zostać skopiowane, rozdzielając je spacjami. Każda ścieżka musi odnosić się do lokalnego dysku, albo mapowanego dysku sieciowego – polecenie NTBACKUP nie przyjmuje nazw UNC. Każda ze ścieżek tworzy nową, odrębną kopię zapasową na taśmie.

Opcja...

Czytaj Dalej

Polecenie NET CONFIG WORKSTATION

Polecenie NET CONFIG WORKSTATION konfiguruję usługę stacja robocza. Wszystkie komputery Windows NT (serwery i stacje robocze) udostępniają usługę stacji roboczej. NET CONFIG WORKSTATION(I) wyświetla, a NET CONFIG W0RKSTATI0N(2) zmienia bieżącą konfigurację.

Opcja /CHARCOUNT ustawia maksymalną liczbę bajtów, buforowanych przez Windows NT przed przesłaniem ich do portu komunikacyjnego. Zakres wynosi od 0 do 65535 bajtów, a domyślną wartością jest 16 bajtów.

Czytaj Dalej

Literał Opis

Literał szesnastkowy, równy 256 dziesiętnie. Literał dwójkowy (binarny), równy 9 dziesiętnie. Literał ósemkowy, równy 12 dziesiętnie.

W wyrażeniach można również umieszczać zmienne. Otaczanie ich znakami procentu nie jest wymagane polecenie SET oblicza wartość zmiennych bezpośrednio. Niezdefiniowane zmienne mają z założenia wartość zero. Wartości zmiennych są obliczane w ten sam sposób, co literałów – dopuszczalne są liczby dziesiętne, szesnastkowe, dwójkowe i ósemkowe.

Opera...

Czytaj Dalej

Operator „równa się”

Operator = jest podstawowym operatorem przypisania. Jego lewym argumentem musi być nazwa zmiennej. Wynik wyrażenia po prawej stronie jest zapisywany w określonej zmiennej, w postaci dziesiętnej.

Rozszerzone operatory przypisania, typu +=, *= itp. są skrótowym sposobem zapisywania wyrażeń typu X=X+4. Wyrażenie to można przepisać z użyciem operatora += jako X+=4.

Czytaj Dalej

Funkcja Alt+F7

Alt+F7 czyści bufor bieżącej aplikacji. D0SKEY(2) (lub naciśnięcie F7) wyświetla bieżący bufor historii.D0SKEY(3) steruje początkowym trybem edycji. Domyślnie jest to tryb nadpisywania tryb można przełączać także klawiszem Insert.

D0SKEY(4) wyświetla wszystkie aktualnie zdefiniowane makra. Domyślnie wyświetlane są makra interpretera poleceń. Opcja :ALL wyświetla makra dla wszystkich aplikacji, a opcja :nazwa-apl tylko dla określonej aplikacji. Opcja :ALL generuje rezultaty w formacie odpowiednim do użycia przez opcję /MACROFILE.

Czytaj Dalej

Plik ANIMAL.DAT

Plik ANIMAL.DAT przechowuje tablice, które są zapisywane w kolejności indeksów węzłów (nie zapisuje się samych indeksów). Każda linia pliku określa pojedynczy węzeł drzewa jej pierwsze dwa pola zawierają gałęzie Tak i Nie, a ostatnie pole zawiera tekst węzła.

Rozpoczynając grę, komputer zaczyna od węzła podstawowego, czyli elementu tablicy o indeksie 1. Jeśli węzeł nie jest liściem, wówczas komputer zadaje przechowywane w nim pytanie, a następnie przesuwa się w dół do następnego węzła, określonego przez wskaźnik Tak albo Nie (zależnie od udzielonej odpowiedzi). Trwa to aż do momentu, kiedy komputer dotrze do liścia drzewa. W takim przypadku komputer zadaje pytanie: Czy jest to …?, gdzie … jest nazwą zwierzęcia, przechowywaną w liściu.

Jeśli odpow...

Czytaj Dalej

Implementacja skryptu REPL

Skrypt REPL.BAT jest oparty na skrypcie SZKIELET.BAT, opisanym w rozdziale 5. Wszystkie informacje o stanie i miejscach replikacji przechowywane są w Rejestrze, w kluczu HKEY_LOCAL_MACFHINE (używa się tego klucza, aby wszystkie dane były dostępne, kiedy REPL będzie pracował pod kontrolą usług planowania). Funkcje REPL można podzielić na dwie grupy:

-0 Funkcje interaktywne, które służą do edytowania informacji o stanie replikacji. 0 Funkcje replikacyjne, które interpretują ww. informacje.

Czytaj Dalej

Wielkość liter

/I Wielkość liter w porównywanych łańcuchach nie jest brana pod uwagę. Polecenie IF umożliwia warunkowe wykonywanie poleceń. Testuje ono warunek, i jeśli jest prawdziwy, wówczas wykonuje określone polecenie. Często poleceniem jest GOTO albo CALL, można jednak użyć dowolnego poprawnego polecenia, łącznie z kolejnym poleceniem IF. Aby odwrócić sens przeprowadzanego testu, w poleceniach IF(1), IF(2), IF(3) i IF(6) należy użyć klauzuli NOT.

Czytaj Dalej

Polecenie PUSHD

Polecenie PUSHD odkłada na stos bieżący dysk i katalog i opcjonalnie przechodzi do nowego dysku i katalogu. Zachowany dysk i katalog można następnie odtworzyć poleceniem POPD. Pary PUSHD/POPD można zagnieżdżać, odkładając na stos wiele katalogów. Jeśli częścią wyglądu zgłoszenia jest $+, wówczas głębokość zagnieżdżenia jest wskazywana przez liczbę znaków + w zgłoszeniu.

Czytaj Dalej

Polecenie SCOPY

Polecenie SCOPY kopiuje pliki pomiędzy katalogami na partycjach NTFS. Wraz z plikiem kopiowane są atrybuty bezpieczeństwa NTFS (o ile są obecne). Atrybuty bezpieczeństwa obejmują listy kontroli dostępu (ACL), informacje o właścicielu i informacje nadzorcze.

SC0PY(1) kopiuje pliki. W nazwle-pllkul można używać wzorców. Jeśli nie określi się nazwy-pllkul, wówczas przyjmowany jest wzorzec *.*. Opcja /S kopiuje także pliki, znajdujące się we wszystkich podkatalogach określonego katalogu.

Czytaj Dalej

Polecenie START

Polecenie START uruchamia aplikację albo wykonuje polecenie w nowym oknie konsoli. Polecenie START może uruchomić dowolne poprawne polecenie, w tym polecenia interpretera, skrypty, 16- i 32-bitowe aplikacje Windows, aplikacje konsoli oraz aplikacje POSIX i OS/2.

START(1) wykonuje określone polecenie. Jeśli polecenie jest poleceniem interpretera albo nazwą skryptu, wówczas wykonuje je nowy interpreter. Uruchamia się go z opcją /K, co oznacza, że nowe okno konsoli pozostanie aktywne po zakończeniu pracy polecenia, umożliwiając przejrzenie jego rezultatów. Aby temu zapobiec, należy jawnie nakazać poleceniu START wykonanie polecenia CMD z opcją /C, które z kolei wykona żądane polecenie.

Czytaj Dalej

Sprawdzanie warunków

IF(3) sprawdza, czy istnieje określony plik. Warunek IF(3) jest spełniony, jeśli plik istnieje. Można korzystać z pełnych ścieżek i wzorców nazw. Jeśli określono wzorzec, wówczas warunek jest spełniony, jeśli istnieje przynajmniej jeden plik pasujący do wzorca. Można także sprawdzić

istnienie katalogu, określając jego nazwę w argumencie plik. Aby upewnić się, że plik jest nazwą katalogu, a nie pliku, należy sprawdzić, czy zawarty jest w nim specjalny plik o nazwie – wszystkie katalogi zawierają przynajmniej ten plik.

IF(4)...

Czytaj Dalej

Implementacja

Skrypt UNCBACK.BAT jest oparty na skrypcie SZKIELET.BAT, opisanym w rozdziale 5.Procedura MAIN sprawdza najpierw, czy obecne są jakieś argumenty (linia 51). Jeśli nie, skrypt wyświetla tekst pomocy i kończy pracę.

Jeśli obecny jest jeden lub więcej argumentów, wówczas analizuje się wiersz poleceń. Składa się on z dwóch części: listy katalogów, oraz następujących po niej opcji. Najpierw umieszcza się wszystkie nazwy katalogów z listy w zmiennej PATHLIST (linie 59 do 72). Nazwy umieszcza się w cudzysłowach i oddziela od siebie spacjami, za co odpowiedzialna jest pętla rozpoczynająca się od etykiety :PATHLISTL00P. Pętla kończy pracę w momencie, kiedy przetworzy wszystkie argumenty, albo kiedy napotka pierwszą opcję (argument rozpoczynający się od znaków – albo /)•

Poszc...

Czytaj Dalej