Monthly Archives Czerwiec 2018

Polecenie NET USE

Polecenie NET USE zarządza połączeniami lokalnego komputera z udo-stępnieniami na zdalnych komputerach. NET USE mapuje zdalne zasoby, jak np. udostępnione katalogi, na zasoby lokalne, jak litery dysków.

NET USE(1) wyświetla wszystkie bieżące połączenia ze zdalnymi komputerami, a NET USE(2) wyświetla szczegółowe informacje o połączeniu dla określonego urządzenia.

Czytaj Dalej

Bieżący katalog

Informacja o bieżącym katalogu jest utrzymywana niezależnie dla każdego dysku i interpretera. Nowe kopie interpretera dziedziczą bieżący dysk i katalog uruchamiającej je interpretera.

Polecenie CHOICE czeka, aż użytkownik naciśnie klawisz, a następnie zwraca odpowiadający mu kod wyjściowy. Dozwolone klawisze określa się poprzez wybór domyślnie są to klawisze Y i l\l. Wielkość liter nie ma znaczenia, chyba że podano opcję /S.

Czytaj Dalej

Implementacja

Skrypt XCPTEST.BAT jest oparty na skrypcie SZKIELET.BAT, opisanym w rozdziale 5. Procedura MAIN sprawdza najpierw, czy obecne są jakieś argumenty. Jeśli nie, skrypt wyświetla tekst pomocy i kończy pracę.

Jeśli obecne są argumenty, wówczas wywołuje się procedurę PARSECMDLINE z biblioteki _MTPLIB.BAT, a następnie sprawdza liczbę argumentów pozycyjnych (musi wynosić 2 lub więcej). Później przetwarza się wiersz poleceń. Opcja /PASSES ustawia zmienną PASSES na liczbę przebiegów, a opcja /CHECK ustawia zmienną CHECKEVERY na liczbę przebiegów pomiędzy sprawdzianami integralności plików. Opcja /NOSTOP ustawia na 1 zmienną NOSTOP, a opcja /NOCONFIRM ustawia na 1 zmienną NOCONFIRM.

Czytaj Dalej

Jak ustawić czas systemowy

AT(4) służy do pojedynczego wykonania polecenia w określonym czasie. Jeśli podany czas jest późniejszy, niż bieżący czas systemowy, wówczas polecenie zostanie wykonane później w ten sam dzień. Jeśli jest wcześniejszy, wówczas polecenie zostanie wykonane następnego dnia. Po wykonaniu, polecenie jest automatycznie usuwane z planu.

AT(5) służy do pojedynczego wykonania polecenia w określonym czasie i dniu. Wartość daty może być albo dniem tygodnia, albo miesiąca jeśli się ją pominie, wówczas przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca. Jeśli jest to wcześniejszy dzień tygodnia albo miesiąca, niż bieżący, wówczas polecenie zostanie wykonane w przyszłym tygodniu lub miesiącu. Jeśli jest to bieżąca data, wówczas polecenie może zostać wykonane

Czytaj Dalej

Polecenie CACLS

Polecenie CACLS wyświetla i zmienia prawa dostępu do plików i katalogów. Polecenie XCACLS [RK] jest rozszerzoną wersją CACLS. Oba polecenia operują wyłącznie na plikach przechowywanych na partycjach NTFS.

CACLS(1) lub XCACLS(2) służy do wyświetlenia aktualnych praw dostępu do jednego bądź większej liczby plików lub katalogów. Opcja /T włącza do zestawienia także podkatalogi. W miejscu nazwy-plikll można stosować wzorce.

Czytaj Dalej

Instalacja RCMD na komputerze docelowym i kliencie

Klient RCMD jest instalowany wraz z pakietem Windows NT Resource Kit. Jedynym potrzebnym klientowi plikiem jest plik wykonywalny RCMD.EXE. Na każdym komputerze docelowym (tzn. na każdym komputerze, który będzie zdalnie wykonywał polecenia na zlecenie klienta) muszą zostać zainstalowane usługi Remote Command Server (zdalnego serwera poleceń).

Czytaj Dalej

Techniki pisania skryptów

Rozdział ten zawiera skrypt rozszerzający możliwości programu NT Backup, skrypt testujący „zdrowie” komputera, pełne narzędzie replika- cyjne oraz prostą grę. Każdy skrypt opisany jest najpierw jako gotowe do użycia polecenie, a następnie omawiane są różne szczegóły implementacyjne, co ułatwia dostosowanie skryptu do lokalnych wymagań.

Poprzedni rozdział koncentrował się na skryptach, ułatwiających zarządzanie kontami użytkowników. Skrypty mają jednak znacznie większe możliwości – niniejszy rozdział przedstawia przykładowe skrypty, które usprawniają inne aspekty zarządzania Windows NT. Ostatni skrypt tej książki, trochę mniej serio, przedstawia klasyczną grę popularnonaukową, zaimplementowaną w postaci skryptu.

Skrypty z tego ro...

Czytaj Dalej

Polecenie DUM PEL

Polecenie DUM PEL wyświetla zawartość dziennika zdarzeń Windows NT (ang. event log) albo pliku dziennika zdarzeń (ang. event log file). Wyjście polecenia można sformatować w żądany sposób i przetwarzać je dalej przy użyciu poleceń FOR albo FIND.

DUPMEL(1) wyświetla dziennik zdarzeń. Opcja /L określa, który dziennik należy wyświetlić – można wybrać pomiędzy application, system albo security. Opcja /S określa komputer, zawierający dziennik, który należy wyświetlić (domyślnie jest to komputer lokalny). DUMPEL(2) służy do wyświetlenia pliku dziennika zdarzeń (stworzonego przez program Windows NT Event Viewer). Rezultaty polecenia są wyświetlane w oknie konsoli, o ile nie przeadresuje się jego wyjścia i nie użyje opcji /F.

Zwykl...

Czytaj Dalej

Polecenie RMDIR

Polecenie RMDIR usuwa katalogi lub drzewa katalogów. Polecenie RD jest synonimem RMDIR. Katalog do usunięcia określa się poprzez Ścieżkę, opcjonalnie poprzedzoną literą dysku. Domyślnie RMDIR nie usuwa katalogów, które nie są puste.

Opcja /S usuwa również katalogi, które nie są puste. W takim przypadku RMDIR usuwa wszystkie pliki w katalogu, zanim usunie sam katalog. Jeśli katalog zawiera podkatalogi, również one zostaną usunięte.

Czytaj Dalej

Polecenie NET USER

Polecenie NET USER zarządza kontami użytkowników. Wszystkie polecenia operują na lokalnej bazie danych z kontami użytkowników, o ile nie zostanie określona opcja /DOMAIN – wówczas polecenia operują na domenowej bazie danych. W kontrolerach domeny Windows NT lokalna baza danych jest tożsama z domenową.

NET USER(1) wyświetla listę wszystkich kont użytkowników w bazie danych. NET USER(2) wyświetla szczegółowe informacje o użytkowniku. NET USER(3) dodaje nowe konto. Po nazwie nowego konta należy podać hasło albo *, aby wprowadzić hasło interaktywnie. NET USER(4) modyfikuje właściwości istniejącego konta, a NET USER(5) usuwa konto.

Opcja...

Czytaj Dalej

Polecenie SOON

Polecenie SOON planuje wykonanie polecenia przez usługi planowania Windows NT w niedalekiej przyszłości. Wykonanie polecenia SOON jest równoważne wykonaniu polecenia AT z czasem ustawionym na opóźnienie w sekundach.

S00N(1) planuje wykonanie polecenia. Polecenie zostanie wykonane na lokalnym komputerze (o ile nie określi się nazwy komputera) za opóźnienie sekund. Jeśli nie określi się opóźnienia, wówczas SOON używa domyślnych wartości, ustawianych przy pomocy opcji /D. Opcja /INTERACTIVE pozwala na interakcję polecenia z pulpitem Windows NT.

Czytaj Dalej