Monthly Archives Lipiec 2018

Pliki ROBOCOPY

Domyślnie, po określeniu kategorii plików ROBOCOPY kopiuje wszystkie pliki samotne, zmienione, nowsze lub starsze. Domniemane kopiowanie starszych plików oznacza, że ROBOCOPY może nadpisać nowszą wersję pliku jego starszą wersją, więc należy ostrożnie korzystać z domyślnej wersji polecenia.

Opcja /XL wyłącza z kopiowania samotne pliki. Ze źródła zostaną skopiowane tylko te pliki, które istnieją także w katalogu przeznaczenia.

Czytaj Dalej

Polecenie RMTSHARE

Polecenie RMTSHARE zarządza udostępnieniami, znajdującymi się na zdalnym serwerze. RMTSHARE(1) wyświetla listę udostępnień na określonym komputerze. RMTSHARE(2) wyświetla szczegółowe informacje, dotyczące określonego udostępnienia.

RMTSHARE(3) tworzy nowe udostępnienie, o nazwie udostępnienie, na określonym zdalnym komputerze. Nowe udostępnienie odnosi się do dysku i ścieżki na określonym komputerze (a więc C:\ odnosi się do katalogu podstawowego dysku C: na zdalnym komputerze, a nie na komputerze, na którym wykonywane jest polecenie RMTSHARE). RMTSHARE(4) modyfikuje właściwości istniejącego udostępnienia, a RMTSHARE(5) usuwa istniejące udostępnienie.

Czytaj Dalej

Polecenie DIRUSE

Polecenie DIRUSE oblicza statystyki wykorzystania dysku przez pliki według katalogów. Sumy wyświetlane przez DIRUSE oblicza się dodając dokładne rozmiary plików, a nie rzeczywistą przestrzeń zajmowaną przez nie na dysku, dlatego liczby zwracane przez DIRUSE mogą być mniejsze, niż rzeczywiście wykorzystana przestrzeń dyskowa.

DISKUSE(1) wyświetla tylko łączne rozmiary plików. DISKUSE(2) wyświetla łączne rozmiary plików i sprawdza, które z katalogów przekroczyły określony próg.

Czytaj Dalej

Opcja eol

Opcja eol określa opcjonalny, logiczny znak końca linii. Tekst za tym znakiem jest ignorowany – nie włącza się go do żadnego z leksemów. Przydaje się to do pominięcia w analizie komentarzy, które mogą znajdować się np. za znakiem lub #.

Opcja skip służy do pominięcie pewnej liczby linii wejściowych przed rozpoczęciem analizy. Przydaje się to podczas analizy poleceń, jeśli kilka pierwszych linii w rezultatach polecenia stanowi nagłówek.

Opcja...

Czytaj Dalej

Polecenie FINDSTR 5 i 6

FINDSTR(5) i FINDSTR(6) porównują linie pliku z listą łańcuchów, zawartą w pliku. Plik określony w opcji /G powinien zawierać jeden łańcuch na jedną linię.

Zwykle FINDSTR uznaje linię za pasującą, jeśli występuje w niej przynajmniej jeden z określonych łańcuchów. Można sprawić, aby za pasujące uznane zostały tylko te linie, w których szukany łańcuch znajduje się na początku linii (używając opcji /B) lub na końcu linii (używając opcji /E). Można także odnaleźć linie dokładnie odpowiadające szukanemu łańcuchowi, czyli nie zawierające żadnych znaków przed lub za łańcuchem (używając jednocześnie opcji /E i /B, albo opcji /X).

Czytaj Dalej

Polecenie R0B0C0PY

Polecenie R0B0C0PY operuje tylko na plikach określonej Ścieżki-źródłowej. Opcja / S uwzględnia także pliki znajdujące się w podkatalogach Ścieżki-źródłowej, co pozwala na replikację całych drzew katalogów. Jeśli R0B0C0PY powinno replikować także puste podkatalogi, należy zastąpić opcję /S opcją /E.

Oprócz kopiowania plików, R0B0C0PY generuje raport o przeprowadzanych operacjach. Opcja /V powoduje wygenerowanie drobiazgowego raportu, a opcja /X włącza do niego także dodatkowe pliki. Opcja /ETA wyświetla szacunkowe czasy kopiowania plików. Opcja /L generuje tylko raport – nie przeprowadza się rzeczywistego kopiowania plików.

Czytaj Dalej

Operatory porównania

W niektórych wersjach Windows NT, operatory porównania trzeba wpisywać dużymi literami użycie małych liter powoduje błąd składni. Jeśli wartości i wartOŚĆ2 zawierają wyłącznie cyfry, wówczas porównanie przeprowadzane jest numerycznie. W innym przypadku wartości są porównywane jako teksty można wówczas skorzystać z opcji /I, aby zaznaczyć, że wielkość liter nie ma znaczenia.

Czytaj Dalej

Polecenie CMD

Polecenie CMD uruchamia interpreter poleceń Windows NT. CMD(1) służy do uruchomienia zwykłego interpretera, który następnie będzie oczekiwać na wprowadzenie poleceń do wykonania. CMD(2) służy do wykonania określonego polecenia po jego wykonaniu interpreter zakończy pracę. CMD(3) służy do wykonania określonego polecenia po jego wykonaniu interpreter pozostanie aktywny i będzie oczekiwać na dalsze polecenia.

Czytaj Dalej

Polecenie CHDIR

Polecenie CHDIR zmienia wielkość liter w określonej ścieżce, aby pasowała do rzeczywiście odnalezionej w drzewie katalogów. Jeśli bieżący tekst zgłoszenia systemowego zawiera informacje o ścieżce, wówczas zmiana ta zostanie w nim uwzględniona.

W przeciwieństwie do większości innych poleceń interpretera, polecenie CHDIR przyjmuje nazwy katalogów zawierające spacje bez potrzeby używania cudzysłowów (chociaż w razie życzenia można ich używać). CHDIR pozwala także na stosowanie wzorców nazw katalogów, zmieniając wówczas katalog na pierwszy pasujący do’wzorca. Przydaje się to w przypadku długich nazw katalogów, ponieważ wystarczy wpisać tylko tyle znaków nazwy, aby jednoznacznie określić katalog, dodając na końcu znak

Podcz...

Czytaj Dalej

Formaty czasu

We wszystkich wersjach polecenia można korzystać z 12-godzinnego (am/pm) albo 24-godzinnego formatu czasu. W łańcuchu tekstu opisującym czas nie wolno stosować spacji.

Opcja /INTERACTIVE zezwala zaplanowanemu poleceniu na interakcję z pulpitem Windows NT. Polecenie AT korzysta z usług planowania, aby wykonać zaplanowane polecenia. W razie potrzeby należy uruchomić te usługi poprzez Control Panel albo polecenie WINAT [RK]. Usługi muszą pracować na koncie o uprawnieniach wystarczających do uzyskania dostępu do wymaganych zasobów, np. udostępnionych katalogów.

Czytaj Dalej

Zezwolenia R (na odczyt)

Zezwolenia R (na odczyt), C (na zmianę, czyli zapis) i F (pełny dostęp) są zwykłymi zezwoleniami, będącymi w istocie kombinacją innych (specjalnych) typów dostępu. Są to jedyne prawa dostępu akceptowane przez CACLS pozostałe są rozpoznawane tylko przez XCACLS.

Opcja /P przypomina opcję /G, ale podczas edytowania listy ACL określone prawa dostępu zastępują już istniejące. Działając na katalogach, polecenie XCACLS może oddzielnie modyfikować prawa dostępu do katalogów i typy dziedziczenia praw dostępu przez pliki. Prawa dostępu do katalogu należy umieścić w zezw, a typy dziedziczenia praw dostępu przez pliki w kz.

Czytaj Dalej

NOCONFIRM

-0 ile nie poda się opcji /NOCONFIRM, skrypt będzie pytał, czy ma usunąć pliku z katalogu. Poważne błędy sprzętowe, napotkane w trakcie testu, objawiają się zazwyczaj zawieszeniem systemu albo ekranem STOP Windows NT. Mniej poważne błędy prowadzą często do uszkodzenia kopiowanych podczas testu plików. Aby sprawdzić integralność plików, XCPTEST co pewien czas porównuje zawartość katalogów testowych z katalogiem odniesienia. Domyślnie sprawdza się zawartość plików co 10 przebiegów,

Czytaj Dalej

Pliki ADDUSERS

Wykorzystywane przez ADDUSERS pliki kont mają format tekstowy. Zawierają rekordy, których poszczególne pola są rozdzielone przecinkami, dzięki czemu można je edytować w arkuszach kalkulacyjnych. W razie potrzeby, przy pomocy opcji /S można zmienić znak rozdzielający pola w pliku.

ADDUSERS(1) służy do zapisania całej bazy danych z określonego komputera (domyślnie lokalnego) do pliku o określonej nazwie. Zapisaną w ten sposób bazę można później w razie potrzeby odtworzyć. Polecenie tworzy także prototypowy plik kont, pomagający w przygotowaniu nowego pliku na potrzeby poleceń ADDUSERS(2) i ADDUSERS(3). Zachowywane są wszystkie informacje o kontach, grupach lokalnych i grupach globalnych, z wyjątkiem haseł.

Czytaj Dalej