Monthly Archives Sierpień 2018

Polecenie CHDIR

Polecenie CHDIR wyświetla lub zmienia bieżący katalog na określonym dysku. Polecenie CD jest synonimem CHDIR. CHDIR(1) lub CD(5) służy do wyświetlenia bieżącego katalogu na określonym dysku. Jeśli nie poda się dysku, wówczas zostanie wyświetlony bieżący katalog na bieżącym dysku.

CHDIR(2) lub CD(6) służy do zmiany bieżącego katalogu na bieżącym dysku. Określona ścieżka może być absolutna (rozpoczynać się od katalogu podstawowego), bądź względna wobec bieżącego katalogu.

Czytaj Dalej

Inne ważne polecenia

Polecenia te sterują usługami, pracującymi na lokalnym komputerze Windows NT. Usługami można również zarządzać poprzez Control Panel albo polecenie SC [RK].

NET START(1) służy do wyświetlenia listy pracujących usług. NET START(2) uruchamia usługę, a NET ST0P(3) zatrzymuje ją. NET PAUSE(4) wstrzymuje pracę usługi, a NET C0NTINUE(5) wznawia jej pracę po wstrzymaniu.

Czytaj Dalej

Polecenie DISKUSE

Polecenie DISKUSE kompiluje statystyki wykorzystaiiia dysku według posiadaczy plików. Z DISKUSE można korzystać tylko na partycjach NTFS. Polecenie analizuje określony katalog i tworzy raport

o wykorzystaniu przestrzeni dyskowej przez poszczególnych użytkowników. Opcja /S analizuje także podkatalogi katalogu.

Do obliczeń wykorzystuje się zawsze skompresowane rozmiary plików. Domyślnie polecenie DISKUSE oblicza przestrzeń dyskową wykorzystywaną przez wszystkich użytkowników. Opcja /U oblicza zużycie dysku tylko dla określonego użytkownika, którego nazwę należy wpisać w zwykłym formacie DOMENA\l\lazwaUżytkownika.

Czytaj Dalej

Polecenie NET ACCOUNTS

Polecenie NET ACCOUNTS zarządza założeniami, dotyczącymi bazy danych z kontami użytkowników. Wszystkie polecenia operują na lokalnej bazie danych, o ile nie określi się opcji /DOMAIN – wówczas polecenia operują na domenowej bazie danych. W kontrolerach domeny Windows NT lokalna baza danych jest tożsama z domenową.

NET ACC0UNTS(1) wyświetla bieżące założenia, dotyczące bazy danych z kontami użytkowników. NET ACC0UNTS(2) synchronizuje wszystkie bazy danych w domenie polecenie to jest niepoprawne na komputerach, które nie są członkami domeny.

NET A...

Czytaj Dalej

Polecenie COPY

Polecenie COPY kopiuje pliki z jednej lokacji w drugą, bądź też do urządzenia (jak xip. LPT1 albo CON). COPY kopiuje pliki albo w trybie binarnym, albo ASCII. W trybie binarnym polecenie wykonuje, bajt po bajcie, dokładną kopię określonego pliku. W trybie ASCII COPY przeprowadza kopiowanie aż do momentu napotkania pierwszego znaku końca pliku (EOF, CTRL+Z) w pliku źródłowym (znak ten nie jest kopiowany). Jeśli plik przeznaczenia również zostanie określony jako plik ASCII, wówczas do jego końca zostanie dołączony pojedynczy znak końca pliku.

Czytaj Dalej

interpreter poleceń MS-DOS

Uzupełnianie poleceń umożliwia powłoce automatyczne dokończenie częściowo wpisanej nazwy pliku lub katalogu. Aby włączyć uzupełnianie poleceń, należy ustawić następujący wpis Rejestru na kod ANSI klawisza uzupełniającego (zazwyczaj wykorzystuje się w tym celu klawisz Tab, 0x9):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar. Po włączeniu uzupełniania poleceń można wpisać kilka pierwszych znaków nazwy pliku, a następnie nacisnąć klawisz uzupełniający (np. Tab). Częściowo wpisana nazwa pliku zostanie zastąpiona pierwszą pasującą do niej nazwą pliku w bieżącym katalogu. Kolejne naciśnięcia klawisza uzupełniającego spowodują wstawianie pozostałych pasujących nazw plików.

Czytaj Dalej

REPLSTART – opis

REPLSTART wyłącza najpierw zleconą wcześniej automatyczną replikację. Wywołuje procedurę GETREPLJOBID (linia 143), aby pobrać identyfikator zadania (job ID) dla zaplanowanych poleceń REPL.BAT. Następnie usuwa te polecenia z planu, przy pomocy polecenia AT /DELETE (linia 144). Wykorzystując opcje wiersza poleceń, konstruuje nowe polecenie dla usług planowania, a następnie przekazuje je do polecenia S00N (linia 162), które zleca jego późniejsze uruchomienie.

Czytaj Dalej

Polecenie FI ND

Polecenie FI ND przeszukuje i filtruje tekst. Linie tekstu są porównywane z łańcuchem. Te, które go zawierają, zostaną wyświetlone, a pozostałe zostaną odrzucone.

FIND(1) analizuje tekst z jednego lub większej liczby plików. Nazwa-pliku może być wzorcem, co pozwala na przeszukanie wielu plików.

Polecenie FIND(2) filtruje tekst przekazywany na jego wejście. Domyślnie wejściem polecenia FI ND jest tekst wpisywany z konsoli, aż do momentu napotkania znaku końca pliku (CTRL+Z). Można skorzystać z symboli przeadresowania, aby ustawić wejście polecenia na plik lub urządzenie. Można także użyć symbolu potoku, aby przesłać wyjście innego polecenia na wejście FI ND w celu analizy.

Czytaj Dalej

Opcje kopiowania

Opcja /A kopiuje tylko te pliki, które mają ustawiony atrybut archiwalny (tzn. zostały zmodyfikowane od czasu utworzenia ostatniej kopii zapasowej). Opcja /M działa w ten sam sposób, ale dodatkowo zeruje atrybut archiwalny w każdym z plików źródłowych. Opcja /D kopiuje tylko te pliki źródłowe, których data i czas utworzenia jest późniejsza, niż plików przeznaczenia. Opcja /Fi, oprócz zwykłych plików, kopiuje także pliki systemowe i ukryte. Opcja /U kopiuje tylko te pliki, które już istnieją w miejscu przeznaczenia.

Czytaj Dalej

Polecenie SHIFT

Polecenie SHIFT umożliwia dostęp argumentów powyżej dziewiątego do skryptu . Standardowa składnia parametrów (%1, %2 itd.) pozwala na bezpośredni dostęp do najwyżej dziewięciu argumentów. Polecenie SHIFT przesuwa argumenty w dół listy, umożliwiając pobranie dodatkowych argumentów. Pierwszy argument jest odrzucany.

SHIFT(1) przesuwa wszystkie argumenty o jedno miejsce w dół listy. Argument znajdujący się w parametrze %0 jest odrzucany, a na jego miejsce wchodzi argument z parametru %1. Argument z %1 jest zastępowany przez argument z %2, i tak dalej, aż do parametru %9, który otrzymuje kolejny argument z wiersza polecenia. Tak więc każde polecenie SHIFT(1) odrzuca argument z parametru %0, przesuwa argumenty w %1 od %9 w dół o jeden indeks, i wprowadza nowy argument wiersza polecenia do parametru %9.

Czytaj Dalej

Usługi Remote Command Server

Po zainstalowaniu usługi Remote Command Server na komputerze do-celowym, można włączać i wyłączać ją ręcznie, albo ustawić ją na automatyczny start podczas uruchomienia systemu. Usługę można włączać

i wyłączać poprzez ikonę Services Z Control Panel, zdalnie za pomocą narzędzia Windows NT Server Manager, bądź też przy pomocy polecenia SC (omówionego w „Spisie poleceń”).

Wykonywanie...

Czytaj Dalej