Monthly Archives Wrzesień 2018

Katalog testowy

Jeśli określono tylko jeden katalog testowy, wówczas w zmiennej DIRLIST umieszcza się dwa elementy: podkatalogi TEST1 iTEST2 określonego katalogu. Winnym przypadku katalogi dodaje się bezpośrednio do zmiennej DIRLIST.

Przed przystąpieniem do dalszej pracy skrypt pyta, czy może usunąć zawartość określonego katalogu testowego (o ile nie podano opcji /NOCONFIRM). Następnie wywołuje procedurę DELETETESTDIRS, która usuwa zawartość katalogów testowych, oraz procedurę COPYREFDIR, która kopiuje zawartość katalogu odniesienia do pierwszego katalogu testowego.

Czytaj Dalej

Polecenie AUDITPOL

Polecenie AUDITPOL wyświetla lub zmienia założenia nadzoru Windows NT. Domyślnie, AUDITPOL kontroluje założenia na lokalnym komputerze argument komputer umożliwia ustawienie ich na komputerze zdalnym.

AUDITPOL(l) służy do wyświetlenia bieżących założeń dla określonego lub lokalnego komputera. AUDITPOL(2) służy do zmiany założeń nadzoru. Opcje /ENABLE i /DISABLE włączają i wyłączają nadzorowanie. Każda z opcji kat:opcja ustawia określone założenie nadzoru dla danego komputera.

Czytaj Dalej

Zmienna iteracyjna

Do polecenia podstawiana jest zmienna iteracyjna, w sposób zbliżony do używanego podczas podstawiania parametrów. Nazwa zmiennej iteracyjnej składa się ze znaku procentu i pojedynczej litery, np. %i albo %n. Należy zauważyć, że wielkość litery w nazwie zmiennej jest rozróżniana.

Kiedy umieszcza się polecenie FOR w pliku skryptu, należy podwoić wszystkie znaki procentu w odniesieniach do zmiennej iteracyjnej, np. używać %%n zamiast %n. Nie należy podwajać znaków procentu, kiedy wprowadza się polecenie FOR bezpośrednio z wiersza poleceń.

Czytaj Dalej

Opis reszty opcji

Opcja /F wysyła do określonego pliku rezultaty polecenia DISKUSE, a opcja /E – jego błędy. Opcje te powodują więc zapisanie rezultatów polecenia, obok ich wyświetlenia. Kiedy korzysta się z opcji /T, wówczas rezultaty generowane przez opcję /F różnią się od wyświetlanych. Opcja /Q sprawia, że rezultaty nie są wyświetlane, tylko zapisywane do pliku.

Opcja fJ generuje rezultaty w formacie tabelarycznym. Na ekranie poszczególne pola tabeli są rozdzielone spacjami, natomiast w pliku (przy użyciu opcji /F) – przecinkami. Rezultaty w postaci rozdzielonej przecinkami można przetwarzać poleceniem FOR albo wczytać do arkusza kalkulacyjnego, w celu przeprowadzenia dalszej analizy.

Opcja /R od...

Czytaj Dalej

Format wyjścia poleceń

Opcje /A i/U kontrolują format wyjścia poleceń, przesyłanego do pliku lub potoku w tej sesji interpretera. Jeśli poda się opcję /A (zakładaną domyślnie), wówczas polecenia będą generowały 8-bitowe znaki ANSI. Jeśli użyje się /U, wówczas będą to 16-bitowe znaki Unicode.

Opcja /T zmienia kolory tła i tekstu używane przez okno konsoli opis argumentu ko znajduje się w części poświęconej poleceniu COLOR. Jeśli nie poda się opcji U, wówczas interpreter będzie używała bieżących kolorów okna konsoli, bądź też kolorów zdefiniowanych w skrócie, poprzez który uruchomiono okno. Jeśli nie określono kolorów w żadnym z tych miejsc, wówczas używane są ustawienia z okna dialogowego Console w Control Panel.

Czytaj Dalej