Category Informatyka

Skrypt XCPTEST

Skrypt XCPTEST przeprowadza prosty test wytrzymałościowy dla komputerów pracujących po Windows NT. XCPTEST często wykrywa błędy sprzętowe, które przechodzą niezauważone w innych metodach testowania.

Działanie XCPTEST polega na kopiowaniu zbioru plików pomiędzy określonymi katalogami. Jeśli określi się np. katalogi A, B i C, wówczas w jednym przebiegu pętli testowej skrypt kopiuje pliki z A do B, następnie z B do C, wreszcie z C do A.

Czytaj Dalej

Tworzenie kopii

Opcja /R umożliwia dostęp do utworzonych kopii tylko posiadaczowi taśmy i administratorom. Opcja /D określa komentarz, opisujący tworzone kopie. Nie należy umieszczać spacji pomiędzy opcją a znakiem cudzysłowu.

Opcja /B tworzy kopię zapasową lokalnego Rejestru. Można ją stosować tylko w połączeniu ze ścieżkami, które wskazują na dysk zawierający katalog Windows NT. Opcja /HC kontroluje kompresję sprzętową (o ile napęd taśmowy ją obsługuje).

Czytaj Dalej

Narzędzie RCMD z pakietu iesoisrce SCiS

RCMD jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi, wchodzących w skład Windows NT Resource Kit. Umożliwia ono zdalne wykonywanie poleceń przez serwery i stacje robocze Windows NT. Program jest sprzedawany tylko z wersją Server pakietu Resource Kit, ale można go używać i na serwerach, i na stacjach roboczych, zarówno w roli serwera, jak klienta.

Czytaj Dalej

Skrypt ANIMAL.BAT

Skrypt ANIMAL.BAT jest klasyczną grą komputerową, stworzoną pierwotnie w latach siedemdziesiątych jako demonstracja prostej, sztucznej inteligencji. Gra Animal jest bardzo prosta, ale – o dziwo – stanowi całkiem interesujące wyzwanie. Komputer przechowuje bazę danych z gatunkami zwierząt, oraz dodatkową bazę danych z pytaniami, na które można odpowiedzieć tylko tak lub nie.

Gracz musi ...

Czytaj Dalej

Polecenie CALL

Polecenie CALL wywołuje inny skrypt jako procedurę. Wywołany skrypt jest wykonywany aż do końca, po czym interpreter poleceń podejmuje wykonywanie wywołującego skryptu od polecenia znajdującego się zaraz za CALL.

CALL(1) służy do wywołania skryptu przechowywanego w innym pliku (o rozszerzeniu .BAT lub .CMD). Wykonywanie skryptu rozpocznie się od pierwszej linii pliku. CALL(2) służy do wywołania procedury znajdującej się w bieżącym pliku pod wskazaną etykietą. Wykonywanie procedury rozpocznie się od linii znajdującej się za etykietą. Etykietę należy zawsze poprzedzić dwukropkiem.

Czytaj Dalej

SScrfpft UNCBACK

Skrypt ten rozszerza możliwości programu NTBACKUP, dodając do niego obsługę nazw UNC. NTBACKUP jest kompletnym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych, ale nie obsługuje w pełni nazw UNC (tzn. nazw udostępnień sieciowych w postaci \\serwer\udostępnienie). Dodanie obsługi nazw UNC umożliwia programowi NTBACKUP tworzenie kopii zapasowych udostępnień UNC, bez mapowania ich na litery lokalnych dysków.

Czytaj Dalej

Funkcja rcmd Wpitagoras

RCMD(1) wykonuje pojedyncze polecenie na komputerze docelowym. Na przykład: rcmd Wpitagoras dir c:\ Polecenie wyświetli wszystkie pliki, znajdujące się w katalogu podstawowym dysku C:\ na komputerze PITAGORAS.

RCMD(2) otwiera interaktywną sesję z określonym komputerem docelowym. Uruchamia ono interpreter poleceń na zdalnym komputerze, wyświetlając jego zgłoszenie lokalnie (na kliencie). Można wprowadzać

Czytaj Dalej

Zbiór plików do kopiowania

Zbiór plików do kopiowania pobiera się z niezawodnego źródła, określonego przez katalog-odniesienia dobrym wyborem jest napęd CD-ROM. Aby przeprowadzany test był dokładny, należy upewnić się, że całkowity rozmiar wszystkich zbiorów w katalogu-odniesienia przekracza rozmiar fizycznej pamięci w testowanym komputerze. Podkatalogi katalogu- odniesienia nie są włączane do zbioru plików testowych. Dobrym katalogiem-odniesienia jest katalog \I386 na dysku dystrybucyjnym Windows NT.

Czytaj Dalej

Opcje /LOW, /NORMAL, /HIGH i/REALTIME

Opcje /LOW, /NORMAL, /HIGH i/REALTIME określają priorytet aplikacji. Domyślny priorytet, /NORMAL, jest odpowiedni dla większości aplikacji. Niski priorytet (/LOW) przydaje się do wykonywania zadań w tle, kiedy system nie jest zajęty. Wysokiego priorytetu (/HIGH) można użyć do wykonywania pilnych zadań, mających pierwszeństwo nad zwykłymi aplikacjami. Priorytetu czasu rzeczywistego (/REALTIME) należy używać tylko do wykonywania specjalnych aplikacji niepoprawne posługiwanie się tą opcją może naruszyć stabilność systemu. Wszystkimi opcjami pierwszeństwa (z wyjątkiem /LOW) należy posługiwać się oszczędnie,

Czytaj Dalej

Polecenie REPLACE

Polecenie REPLACE wyszukuje i zastępuje pliki w katalogu przeznaczenia (Ścieżka2) plikami z katalogu źródłowego (Ścieżkal). W źródłowej nazwie- pliku można Używać wzorców. Jeśli nie określi się katalogu przeznaczenia, wówczas domyślnie przyjmowany jest katalog bieżący. Miejsce przeznaczenia musi być katalogiem, a nie nazwą pliku.

REPLACE(1) zastępuje pliki we wskazanym miejscu przeznaczenia. Każdy plik źródłowy, który istnieje także w katalogu przeznaczenia, jest kopiowany do tego katalogu, zastępując istniejący plik. Opcja /A kopiuje do katalogu przeznaczenia także te pliki, które nie mają w nim odpowiedników. Opcja /U uaktualnia te pliki w katalogu przeznaczenia, które są starsze od odpowiednich plików źródłowych.

Czytaj Dalej

Procedura REPLEDIT

Procedura REPLEDIT służy do edytowania miejsca replikacji. Miejsce jest najpierw ładowane przy pomocy procedur LOADREG i LOADSITE. Następnie przetwarza się każdą opcję wiersza poleceń przy pomocy polecenia FOR (w wersji iteratora liczbowego). Zmodyfikowane miejsce zapisuje się przy pomocy procedur SAVEREG i SAVESITE. Każda opcja polecenia powoduje wywołanie odpowiedniej procedury edycyjnej (np. /ADD wywołuje procedurę REPLEDITADD).

Czytaj Dalej

Polecenie SET

Polecenie SET ustawia wartości zmiennych środowiskowych, albo przeprowadza obliczenia arytmetyczne. SET(1) wyświetla pełną listę zmiennych, zdefiniowanych w bieżącym środowisku. SET(2) wyświetla listę zmiennych, których nazwa rozpoczyna się od tekstu zmienna.

SET(3) usuwa zmienną o nazwie zmienna ze środowiska. SET(4) definiuje lub redefiniuje zmienną, przypisując jej określoną wartość. Rozwinięcie zmiennych środowiskowych, wchodzących w skład wartości, zachodzi przed przypisaniem wartości do zmiennej. Wartość może zawierać znak równości, ale nie może się od niego zaczynać.

Czytaj Dalej

Polecenie ECHO

Polecenie ECHO steruje wyświetlaniem echa poleceń w oknie konsoli, albo wyświetla teksty w oknie konsoli. Podczas wykonywania skryptu, interpreter poleceń domyślnie wyświetla nazwę wykonywanego polecenia w oknie konsoli. ECH0(2) włącza lub wyłącza echo poleceń, a ECH0(1) wyświetla bieżący stan echa.

Polecenia skryptu zaczynające się od znaku @ nie będą wyświetlane w oknie konsoli, niezależnie od aktualnego stanu echa poleceń.

Czytaj Dalej

Polecenie R0B0C0PY

Polecenie R0B0C0PY replikuje pliki i katalogi z jednej lokacji do drugiej. W przeciwieństwie do innych poleceń kopiujących, R0B0C0PY kopiuje tylko tyle plików, aby zsynchronizować katalog źródłowy i katalog przeznaczenia. Jest to przydatne w przypadku kopiowania plików przez sieci rozległe (WAN), które mają ograniczoną przepustowość.

Aby zwiększyć niezawodność pracy w sieciach rozległych, R0B0C0PY po wystąpieniu błędu ponawia próbę skopiowania pliku. Liczbę ponownych prób ustawia się przy pomocy opcji /R, a okres pomiędzy kolejnymi próbami – przy pomocy opcji /W. W połączeniu z tymi opcjami można użyć opcji /REG, aby ustawić nowe wartości domyślne.

Źródł...

Czytaj Dalej

Skróy klawiszowe

F7 Wyświetla historię poleceń w oknie dialogowym. Do poruszania się w obrębie listy służą klawisze kursora. Nacisnąć Esc, aby zamknąć okno, albo Enter, aby wykonać polecenie. Polecenie na liście są oznaczone numerami, z których korzysta klawisz F9. Jeśli lista historii jest pusta, okno nie pojawia się.

Alt+F7 Usuwa wszystkie polecenia z listy historii. F8 Przywołuje polecenie, którego tekst pasuje do znaków wprowadzonych w wierszu poleceń. Polecenie pasuje wtedy, jeśli zaczyna się od takich samych znaków, jakie wpisano w wierszu poleceń. Naciskanie klawisza F8 umożliwi dostęp do pozostałych poleceń w buforze historii, które zaczynają się od takich samych znaków.

Czytaj Dalej