Klucze HKLM i HKU

Podczas manipulowania Rejestrem zdalnego komputera, można korzystać tylko z kluczy HKLM i HKU. Jeśli nie określi się klucza podstawowego, wówczas domyślnie przyjmuje się HKLM.

REG(1) sprawdza Rejestr i wyświetla informacje dotyczące klucza, znajdującego się na końcu określonej Ścieżki. Jeśli poda się nazwę-wpisu, wówczas zostanie wyświetlony określony wpis w przeciwnym razie zostaną wyświetlone wszystkie klucze i wpisy znajdujące się na końcu określonej Ścieżki. Opcja /S powoduje wyświetlenie wpisów znajdujących się we wszystkich podkluczach określonego klucza. W rezultatach polecenia nazwy kluczy są ujęte w nawiasy kwadratowe.

REG(2) dodaje nowy wpis Rejestru. Typ może mieć jedną z następujących wartości: REG_SZ Łańcuch tekstowy (domyślny typ). REG_DW0RD 32-bitowa liczba binarna, wprowadzana jako wartość

dziesiętna. REG_EXPAND_SZ Łańcuch tekstowy, który może zawierać nazwy zmiennych środowiskowych, otoczone znakami procentu. Kiedy korzysta się z łańcucha, wówczas zmienne są odpowiednio rozwijane.

REG(3) uaktualnia istniejący wpis, a REG(4) usuwa wpis albo klucz. Określenie tylko klucza (bez wpisu) spowoduje usunięcie całego klucza, łącznie z zawartymi w nim wpisami i podkluczami. Opcja /F pomija pytanie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>