Polecenie SET

Polecenie SET ustawia wartości zmiennych środowiskowych, albo przeprowadza obliczenia arytmetyczne. SET(1) wyświetla pełną listę zmiennych, zdefiniowanych w bieżącym środowisku. SET(2) wyświetla listę zmiennych, których nazwa rozpoczyna się od tekstu zmienna.

SET(3) usuwa zmienną o nazwie zmienna ze środowiska. SET(4) definiuje lub redefiniuje zmienną, przypisując jej określoną wartość. Rozwinięcie zmiennych środowiskowych, wchodzących w skład wartości, zachodzi przed przypisaniem wartości do zmiennej. Wartość może zawierać znak równości, ale nie może się od niego zaczynać.

SET(5) oblicza wyrażenie liczbowe. Jeśli polecenie zostanie wprowadzone interaktywnie, wówczas rezultat zostanie wyświetlony w oknie konsoli, jeśli zaś polecenie jest częścią skryptu, wówczas rezultat nie zostanie wyświetlony. Wyrażenie może zawierać operatory przypisania, co pozwala na przypisanie rezultatów obliczeń do zmiennych środowiskowych.

Wyrażenie składa się z operatorów, zmiennych i literałów liczbowych. Literały mogą być dziesiętne (domyślnie), szesnastkowe (jeśli są poprzedzone znakami 0x), dwójkowe (poprzedzone znakami Ob) albo ósemkowe (poprzedzone znakiem 0). Należy pamiętać, aby nie poprzedzać liczb dziesiętnych wiodącym zerem – zostaną wówczas potraktowane jako liczby ósemkowe. Następująca tabela przedstawia przykłady literałów:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>