SScrfpft UNCBACK

Skrypt ten rozszerza możliwości programu NTBACKUP, dodając do niego obsługę nazw UNC. NTBACKUP jest kompletnym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych, ale nie obsługuje w pełni nazw UNC (tzn. nazw udostępnień sieciowych w postaci \\serwer\udostępnienie). Dodanie obsługi nazw UNC umożliwia programowi NTBACKUP tworzenie kopii zapasowych udostępnień UNC, bez mapowania ich na litery lokalnych dysków.

Składnia. UNCBACK [Iista_katalogów] [opcje]. Opis. Skrypt UNCBACK wykonuje polecenie NTBACKUP. Argument lista_katalogÓW podaje nazwy jednego lub większej liczby katalogów, które należy sk>- piować, rozdzielone spacjami. Po liŚcie_katalogÓW mogą wystąpić opcje. Opcje te przekazuje się w niezmienionej postaci do polecenia NTBACKUP, można więc w wierszu polecenia UNCBACK umieścić dowolne poprawne opcje NTBACKUP.

Do polecenia NTBACKUP przekazuje się także wszystkie opcje, zawarte w zmiennej NTBACKUPSW. Jeśli zmienna ta zawiera jakieś opcje, wówczas zostaną one umieszczone przed opcjami określonymi w wierszu poleceń UNCBACK.

Elementami Iisty_katalogów mogą być dyski lokalne, mapowane dyski sieciowe, albo nazwy UNC (w postaci \\serwer\udostępnienie). Jeśli nazwa katalogu jest nazwą UNC, wówczas udostępnienie to jest tymczasowo mapowane na literę dysku, na czas tworzenia kopii zapasowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>